Plakat: Jazzfrühschoppen

KuFo_Jazzfruhshoppen_640px_V1